Midwest Meltdown Triathlon & Duathlon

  • Lake Miola Paola, Kansas

http://midwestmeltdowntriathlon.com